لیست امتحانات فعال
شماره امتحان
استاد
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تعداد سوال
فعالیت

13
تست نهایی
2017-01-08 17:32:00
2017-01-08 18:20:00
7

3
Project
2017-01-08 15:30:00
2017-01-08 21:30:00
0

10
a
2016-12-16 23:50:00
2016-11-29 23:50:00
0

11
fds
2016-12-14 05:50:00
2016-12-19 07:00:00
0

12
fds
2016-12-14 05:50:00
2016-12-19 07:00:00
0

1
Quiz Project
2016-11-19 01:38:32
2016-11-21 01:38:32
0

2
Quiz Mabahes
2016-11-19 01:38:32
2016-11-21 01:38:32
0

4
Mabahes
2016-11-19 01:38:32
2016-11-21 01:38:32
0

با ویستا کوئیز اساتید میتوانند امتحانات خود را به صورت انلاین برگذار کنند و دانشجویان و دانش آموزان میتوانند به صورت انلاین امتحان دهند . امتحانات در بستری امن برگذار میشود
لیست امتحانات فعال